W dniu 21 października 2022 roku odbyła się LII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2021/2022. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół, osiągnięcia szkół oraz zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom., działalnością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie oraz działalnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. Radni zapoznali się także z informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę, Starostę Drawskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu.Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego:
b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów socjalnych dla wychowanków internatów i burs;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku;
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022;
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022;
g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037;
h) emisji obligacji;
i) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego.CZYTAJ RÓWNIEŻ: