Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim. Zaplanowana inwestycja  będzie polegała na przebudowie i odnowieniu konstrukcji  istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika po stronie prawej drogi oraz placu w obrębie działki 81 na końcu ulicy.

Zakres prac będzie obejmował:

     1) na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej wykonanie  frezowania bitumicznej warstwy jezdnej na głębokości 5 cm., ułożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  na wyrównanie oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
     2)  na odcinku nawierzchni w obrębie placu  rozebranie i odbudowanie jezdni wraz z podbudową z kruszywa łamanego  z ustabilizowaniem mechanicznym i ułożeniem warstwy wyrównawczej  betonu asfaltowego  oraz warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.  
 Wykonane zostanie również odwodnienie drogi oraz placu poprzez kanalizację deszczową, zaprojektowaną z rur PVC, kielichowych oraz litych.  Na kanalizacji deszczowej zaprojektowany został montaż wpustów deszczowych, żeliwnych, montowanych w korpusie z zawiasem. Na systemie kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych,łączonych,z płytą nastudzienną wraz z włazem żeliwnym samopoziomującym z wypełnieniem betonowym.